Регистрация по ЗДДС

септември 16, 2021by max-consult-admin

Регистрацията по ДДС е два вида:

ͼ Задължителна

ͼ По избор за лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация

Задължителната регистрация по ЗДДС е регламентирана с чл. 96, ал. 1 от закона и предвижда всяко данъчно задължено лице, чийто облагаем оборот достигне или превиши границата от 50 000 лв. за период, не по-дълъг от 12 последователни месеца, да е длъжно да се регистрира по ЗДДС.

За да започне процедура по регистрация по ЗДДС, лицето входира в НАП или чрез профила си в НАП следните документи:

– Заявление за регистрация по ЗДДС;

– Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия или справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца и за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът, когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия;

– Декларация в свободен текст по чл.101 ал.5 от ЗДДС, с която декларира електронни адреси за кореспонденция с НАП.

НАП издава искане за предоставяне на документи. След като предоставите необходимите документи, до 7 дни се издава Акт за регистрация по ЗДДС.

©2021 Макс Консулт Сливен ЕООД. Всички права запазени.